Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Kase maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 22.03.2023 korraldusega nr 149 võeti vastu Kase maaüksuse detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 22-19).

Planeeringu koostamise eesmärgiks on jagada Kase maaüksus kolmeks elamukrundiks ja määrata kruntidele ehitusõigus üksikelamu ja kõrvalhoonete rajamiseks, ehitustingimuste määramine, liikluse ja parkimiskorralduse lahendamine ning tehnovõrkude väljaehitamiseks vajaminevate koridoride määramine.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub töö ajal ajavahemikul 19.04.2023-04.05.2023 Kõrgessaare Osavalla Valitsuses aadressil Kõpu tee, Kõrgessaare, Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on kõigil huvitatutel võimalik planeeringulahendusega tutvuda ning vallavalitsusele kirjalikult sisulisi ettepanekuid ja arvamusi esitada.