Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneeringu vastu võtmine

Hiiumaa vallavolikogu 15. veebruari 2018 otsusega nr 36 võeti vastu Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneering.

Planeeringuala hõlmab Hiiumaa vallas Kassari külas asuvad Rooli (katastritunnus 36802:003:0235), Tõdu (katastritunnus 36802:003:2501), Sinilille (katastritunnus 36802:003:2871), Tulbi (katastritunnus 36802:003:1632) ja Mardiroosi (katastritunnus 36802:003:2840) maaüksused. Planeeringuala suurus on 1,7 ha. Planeeringuga määratakse moodustatavale krundile ehitusõigus ja tingimused kahe majutushoone ja ühe kogunemishoone rajamiseks. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta osaliselt Käina valla osa, Kassari saare, üldplaneeringut, muutes Rooli maaüksuse maakasutuse juhtotstarbeks ärimaa ning muutes osaliselt ranna ehituskeeluvööndi piiri. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub alates 8. märtsist kuni 9. aprillini 2018 tööajal Käina osavallavalitsuses aadressil Hiiu mnt 28, Käina alevik, Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel: Kassari puhkekeskuse laienduse detailplaneering. 

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 13. aprillil 2018 algusega kell 16 Käina osavallavalitsuses aadressil Hiiu mnt 28, Käina alevik, Hiiumaa vald.

Lisainfo tel 462 2882.