Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Maasi katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

 

Hiiumaa Vallavolikogu 16.05.2019 otsusega nr 136 „Maasi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine" võeti vastu Hiiumaa vallas Härma külas asuva Maasi katastriüksuse, katastritunnusega 17501:002:0321, detailplaneering. Planeeringuala suurus on ca 6,9 ha. Detailplaneeringu algatamise eesmärkideks on katastriüksuse jagamine kolmeks iseseisvaks katastriüksuseks, millest ühe sihtotstarve muudetakse 100% elamumaaks, ühe sihtotstarve muudetakse 50% elamumaa, 50% ärimaa (majutushoone maa) ja ühe sihtotstarve jääb 100% maatulundusmaaks; hoonestatavatele katastriüksustele hoonestusala ja ehitusõiguse määramine; infrastruktuuri määratlemine; servituudi asukoha määramine; üldplaneeringu muutmine: üldplaneeringujärgse ehituskeeluvööndi vähendamine.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 17.06 – 17.07.2019 tööajal Emmaste Osavalla Valitsuses aadressil Hiiumaa vald Emmaste küla Vallamaja ja Hiiumaa valla veebilehel www.vald.hiiumaa.ee, mil kõigil huvitatud isikutel on võimalik planeeringulahendusega tutvuda ning vallavalitsusele kirjalikult sisulisi ettepanekuid ja arvamusi esitada.

Maasi detailplaneering