Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Mudaste küla Puhkeneeme kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.2.2020 otsusega nr 186 võeti vastu Mudaste küla Puhkeneeme kinnistu detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on 30,79 ha suuruse maatulundusmaa sihtotstarbega Puhkeneeme kinnistu kruntimine ja ehitusõiguse määramine.
Detailplaneeringu lahendus näeb ette kinnistu jagamise kaheteistkümneks iseseisvaks krundiks, millest kuuele määratakse ehitusõigused ja hoonestusalad koos olulisemate arhitektuurinõuetega ning lahendatakse liikluskorraldus. Kahe planeeritud krundi hoonestusalad paiknevad ehituskeeluvööndis ning planeeringuga tehakse ettepanek ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks.

Mudaste küla Puhkeneeme kinnistu detailplaneering

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikus 23.03.-19.04.2020. Vastuvõtmise otsusega on võimalik tutvuda vallamajas (Keskväljak 5a, Kärdla) ja dokumendiregistris http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=179619.