Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Orjaku küla Otsa detailplaneeringu avalik väljapanek

Käina Osavalla Valitsus teatab, et Hiiumaa vallas Orjaku külas asuva Otsa detailplaneeringu koostamise lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik väljapanek toimub alates 6. aprillist  kuni 6. maini 2019 Hiiumaa valla veebilehel ja tööajal Käina Osavalla Valitsuses (Hiiu mnt 28, Käina). Avalik arutelu toimub 8. mail 2019 algusega kell 16.00 Käina Osavalla Valitsuses.

Otsa detailplaneering on algatatud Hiiumaa Vallavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 106. Planeeritava ala suurus on ligikaudu 4,5 ha ja hõlmab Otsa maaüksuse (katastritunnus 36802:003:1060), maa-ala Karjamaa maaüksusest (katastritunnus 36801:001:0678) juurdepääsutee kavandamiseks ja Vaemla-Kassari-Luguse riigiteest (katastritunnus 36802:003:2400) liikluslahenduste kavandamiseks. Detailplaneeringu eesmärk on jagada Otsa maaüksus kolmeks, neist kaks elamumaa krunti, määrata ehitusõigus, et ehitada lisaks üks elamu kahe abihoonega, määrata  maaüksuste kasutamise tingimused, vajalikud piirangud ja servituudid. Detailplaneeringuga taotletakse ranna ehituskeeluvööndi vähendamist.

Ettepanekud palume saata aadressil Hiiu mnt 28, Käina alevik, Hiiu maakond 92101 või e-posti aadressil kaina@hiiumaa.ee

Täiendav info tel nr 462 2882.