Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

ORJAKU KÜLAS KIBUSPUU DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMINE JA AVALIKU VÄLJAPANEKU KORRALDAMINE

Hiiumaa Vallavolikogu 19. märtsi 2020 otsusega nr 192 võeti vastu Hiiumaa valla Orjaku küla Kibuspuu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-44).
Planeeringu eesmärgiks on jagada Kibuspuu maaüksus neljaks iseseisvaks kinnistuks määrates kolmele krundile ehitusõigus ja hoonestusala, määrata maaüksuste kasutamise tingimused, vajalikud servituudid ja piirangud. Kibuspuu detailplaneeringuga on tehtud ettepanek muuta osaliselt Käina valla osa Kassari saare üldplaneeringut muutes osaliselt ehituskeeluvööndi piiri vastavalt detailplaneeringu põhiplaani joonisele. Ehituskeeluvööndi vähendamine on vajalik, et võimaldada ühe elamu ja kuni kahe abihoone ning juurdepääsutee rajamist üldplaneeringu järgsele alale, kus erandkorras läbi detailplaneeringu on võimalik taotleda ranna ehituskeeluvööndi vähendamist lähtudes Looduskaitseseaduse § 40 sätestatud korrast ning viia vastavalt põhiplaanile muudatused sisse üldplaneeringusse.
Orjaku küla Kibuspuu detailplaneering ja Hiiumaa Vallavolikogu otsus 192<http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/?o=914&o2=-1&u=-1&hdr=hp&tbs=all&dt=&itm=181640&clr=history&pageSize=20&page=1>
Kibuspuu detailplaneeringu avalik väljapaneku toimub 8. aprillist kuni 11. maini 2020 Käina Osavalla Valitsuses aadressil Hiiu mnt 28 Käina alevik Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel.
Kibuspuu detailplaneeringu dokumentidega on võimalik tutvuda
https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?o=914&o2=-1&u=-1&hdr=hp&tbs=all&f=14963