Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

ORJAKU KÜLAS OTSA DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMINE JA AVALIKU VÄLJAPANEKU KORRALDAMINE

Hiiumaa Vallavolikogu 19. märtsi 2020 otsusega nr 193 võeti vastu Hiiumaa vallas Orjaku külas Otsa katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-06).

Planeeringu eesmärgiks on jagada Otsa maaüksus kolmeks iseseisvaks kinnistuks määrates kahele krundile ehitusõigus ja hoonestusala määarata maaüksuste kasutamise tingimused, vajalikud piirangud ja servituudid. Otsa detailplaneeringuga on tehtud ettepanek muuta osaliselt Käina valla osa Kassari saare üldplaneeringut muutes osaliselt ehituskeeluvööndi piiri vastavalt detailplaneeringu põhiplaani joonisele. Ehituskeeluvööndi vähendamine on vajalik, et võimaldada ühe elamu ja kuni kahe abihoone ning juurdepääsutee rajamist üldplaneeringu järgsele alale, kus erandkorras läbi detailplaneeringu on võimalik taotleda ranna ehituskeeluvööndi vähendamist lähtudes Looduskaitseseaduse § 40 sätestatud korrast ning viia vastavalt põhiplaanile muudatused sisse üldplaneeringusse.

Orjaku küla Otsa detailplaneering ja Hiiumaa Vallavolikogu otsus nr 193

Otsa detailplaneeringu avalik väljapaneku toimub 8. aprillist kuni 11. maini 2020 Käina Osavalla Valitsuses aadressil Hiiu mnt 28 Käina alevik Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel.

Otsa detailplaneeringu dokumentidega on võimalik tutvuda https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?o=914&o2=-1&u=-1&hdr=hp&tbs=all&f=150873