Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Palukülas asuva Sambliku kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 20.09.2023 korraldusega nr 553 võeti vastu Hiiumaa vallas Palukülas asuva  Sambliku kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-42).  Planeeringuala suurus on 10178 m².  Planeering näeb ette katastriüksusele hoonestusala määramise kuni 4 hoone (elamu ja abihooned) püstitamiseks maksimaalse ehitisealuse pinnaga 500 m² koos olulisemate arhitektuurinõuetega ja tehnovõrkude lahendusega. Sambliku kinnistu detailplaneering on vastavuses Pühalepa valla keskosa üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 13.oktoober kuni 27.oktoober 2023 tööpäevadel tööajal Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel  https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=284201

Avaliku väljapaneku ajal on kõigil huvitatutel võimalik planeeringulahendusega tutvuda ning vallavalitsusele kirjalikult sisulisi ettepanekuid ja arvamusi esitada.

Täiendav info Mai Julge, mai.julge@hiiumaa.ee, tel 463 6845