Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Sääre küla Jääraku, Välja ja Põllumäe kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Hiiumaa Vallavalitsuse 10.03.2020 korraldusega nr 167 võeti vastu Hiiumaa valla Sääre küla Jääraku, Välja ja Põllumäe kinnistute detailplaneering (OÜ Nii töö nr 0619).  Planeeringuala suurus on ca 14,33 ha. Planeeringuga moodustatakse  Jääraku (63901:001:1445), Välja (63901:001:1439) ja Põllumäe (63901:001:0032) katastriüksustest 14 elamukrunti suurusega 0,86 kuni 1,26 ha, määratakse kruntide ehitusõigus ja hoonestusala elamu ja kuni 3 abihoone rajamiseks. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.  Vastavalt Hiiumaa Vallavalitsuse 13.05.2020 korraldusele nr 261 toimub detailplaneeringu avalik väljapanek 05.juunist kuni 19.juunini 2020 tööpäevadel kell 9.00-16.00 Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja aadressil /documents/17721527/18592378/0619_J%C3%A4%C3%A4raku-V%C3%A4lja-P%C3%B5llumae-DETAILPLANEERING-20-03-06.asice/89f22b9e-2171-4350-9068-6707a519b9b1

Täiendav info Mai Julge mai.julge@hiiumaa.ee tel 463 6845