Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Sääre küla Jääraku, Välja ja Põllumäe kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine

Hiiumaa Vallavalitsuse 10.03.2020 korraldusega nr 167 võeti vastu Hiiumaa valla Sääre küla Jääraku, Välja ja Põllumäe kinnistute detailplaneering (OÜ Nii töö nr 0619).  Planeeringuala suurus on ca 14,33 ha. Planeeringuga moodustatakse  Jääraku (63901:001:1445), Välja (63901:001:1439) ja Põllumäe (63901:001:0032) katastriüksustest 14 elamukrunti suurusega 0,86 kuni 1,26 ha, määratakse kruntide ehitusõigus ja hoonestusala elamu ja kuni 3 abihoone rajamiseks. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.  Vastavalt Hiiumaa Vallavalitsuse 25.03.2020 korraldusele nr 192 toimub detailplaneeringu avalik väljapanek peale eriolukorra lõppemist ja sellest teavitatakse täiendavalt.

Korraldustega saab tutvuda aadressidel  http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=181371 ja http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=182321