Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Sääre küla Tooma katastriüksuse detailplaneeringu vastu võtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 18.04.2019 otsusega nr 130 võeti vastu Hiiumaa valla Sääre küla Tooma  katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-04).  Planeeringuala suurus on ca 16,9 ha. Planeeringuga eraldatakse Tooma katastriüksusest (63901:001:0401)  ca 2,0 ha suurune elamukrunt ja määratakse sellele ehitusõigus elamu ja kuni 2 abihoone rajamiseks. Detailplaneeringuga muudetakse Pühalepa valla osa Kuri-Tähva-Sääre piirkonna üldplaneeringut,  määrates elamukrundi osas kaitsehaljastuse maa väikeelamute maaks. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 10.maist kuni 10.juunini 2019  tööpäevadel tööajal Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja /documents/17721527/19060515/Tooma_DP-Saare-20190314.pdf/f74ed667-3324-4171-ae84-0088ffd20739

Täiendav info Mai Julge mai.julge@hiiumaa.ee tel 463 6845