Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Sarve küla Naistlaiu sadama kinnistu detailplaneeringu vastu võtmine

Hiiumaa vallavalitsuse 24. jaanuari 2018 korraldusega nr 49 võeti vastu Hiiumaa valla Sarve küla Naistlaiu sadama kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 17-02).  Planeeringuala suurus on ca 6816 m². Planeeringuga kavandatakse Naistlaiu sadam katastriüksusel (63901:001:1197) ajalooline sadamakoht, määratakse ehitusõigus sadamahoone ja sadamarajatiste rajamiseks. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15.veebruarist kuni 1.märtsini 2018 tööpäevadel tööajal Pühalepa osavallavalitsuses aadressil Vallamaja, Tempa küla, Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel: Sarve küla Naistlaiu sadama detailplaneering.