Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Tahkuna küla Rüütlimetsa maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 21.07.2023 korraldusega nr 333 võeti vastu Tahkuna küla Rüütlimetsa maaüksuse detailplaneering (Dagopen OÜ töö nr 23-43).

Detailplaneeringu eesmärgiks on huvitatud isiku soov olemasolev maaüksus kruntida ning määrata sinna ehitusõigus üksikelamute rajamiseks. Kõrgessaare valla üldplaneeringuga on määratud maa ala juhtfunktsiooniks elamuehituse reservmaa. Koostatav detailplaneering on kooskõlas üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub töö ajal ajavahemikul 20.07.2023-03.08.2023 Kõrgessaare Osavalla Valitsuses aadressil Kõpu tee, Kõrgessaare, Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on kõigil huvitatutel võimalik planeeringulahendusega tutvuda ning vallavalitsusele kirjalikult sisulisi ettepanekuid ja arvamusi esitada.