Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Tammela külas Loona kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku väljakuulutamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 26.02.2020 korraldusega nr 132 võeti vastu Hiiumaa valla Tammela küla Loona kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-23).  Planeeringuala suurus on ca 1,1 ha. Planeeringuga kavandatakse Loona katastriüksusele (63901:003:0634) ehitusõiguse ja hoonestusala määramine elamu ja kuni 4 abihoone rajamiseks. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.  Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20.märtsist kuni 03.aprillini 2020 tööpäevadel tööajal Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=179945

Täiendav info Mai Julge mai.julge@hiiumaa.ee tel 463 6845