Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Vahtrepa küla Nuudi kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Hiiumaa vallavalitsuse 21.veebruari 2018 korraldusega nr 120 kuulutati välja Vahtrepa küla Nuudi kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek.

Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha. Planeeringuga eraldatakse Nuudi katastriüksusest (63902:001:0891) ca 0,31 ha suurune krunt, millele määratakse ehitusõigus 2 tootmishoone ja ühe abihoone rajamiseks. Detailplaneeringuga muudetakse Pühalepa valla Hagaste-Heltermaa piirkonna üldplaneeringut,  vähendades Nuudi kinnistul minimaalse ehituskrundi suurust. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15. märtsist kuni 16. aprillini 2018  tööpäevadel tööajal Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel: Nuudi kinnistu detailplaneeringu eskiis.

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 20.aprillil 2018 kell 16.00 Pühalepa Osavalla Valitsuses. Täiendav info Mai Julge mai.julge@hiiumaa.ee tel 463 6845