Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Viilupi küla Meremäe kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 23.01.2020 otsusega nr 177 võeti vastu Hiiumaa valla Viilupi küla Meremäe  kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 19-03).  Planeeringuala suurus on ca 7,2 ha. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta osaliselt Pühalepa Vallavolikogu 27.04.2010 otsusega nr 60 kehtestatud Pühalepa valla keskosa üldplaneeringut, muutes moodustatava ca 1,37 ha suuruse krundi osas põllumajandusmaa elamumaaks. Planeeringuga moodustatakse  Meremäe katastriüksusest (63901:001:1358) ja Kalda katastriüksusest (63902:001:0139) ca 1,37 ha suurune elamukrunt ja ca 5,18 ha suurune maatulundusmaa. Kavandatavale elamukrundile määratakse ehitusõigus ja hoonestusala elamu ja kuni 4 abihoone rajamiseks.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18.veebruarist kuni 20.märtsini 2020  tööpäevadel tööajal Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja aadressil /documents/17721527/20249928/Meremae_DP-Viilupi_20200106.asice/5b3a5698-414d-45b1-85e9-cbeabe7f4b08

Täiendav info Mai Julge mai.julge@hiiumaa.ee tel 463 6845