Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Jaotuspunkti, Kalju ja Mereranna detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 05.12.2018 korraldusega nr 932 „Jaotuspunkti, Kalju ja Mereranna detailplaneeringu koostamise algatamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine." algatati Rannakülas asuvatel Jaotuspunkti, katastritunnusega 17501:004:1290, Kalju, katastritunnusega 17501:004:1471 ja Mereranna, katastritunnusega 17501:004:0330, katastriüksustel detailplaneering. Planeeringuala suurus on ca 0,3 ha. Detailplaneeringu algatamise eesmärkideks on: sihtotstarbe muutmine, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine olemasoleva alajaama laiendamiseks, olemasoleva juurdepääsutee rekonstrueerimine ja parkla laiendamine, infrastruktuuri määratlemine. Korraldusega ei algatata keskkonnamõju strateegilist hindamist. Täiendavaid uuringuid ei ole vaja teostada.

Korralduse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda aadressil:

https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?o=914&o2=13214&itm=149646