Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Käina alevikus asuva Spordi tn 8 ja selle lähiala detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavolikogu 16. mai 2019 otsusega nr 137 otsustati algatada Spordi tn 8 maaüksuse ja selle lähiala detailplaneeringu koostamine ja jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringuala hõlmab Hiiumaa vallale kuuluvad maaüksused Spordi tn 8 (katastritunnus 36802:002:0132, pindala 46316 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%), Spordi kergliiklustee (katastritunnus 36802:002:0131, pindala 3011 m², sihtotstarve transpordimaa 100%), osa Spordi tänavast (katastritunnus 36802:002:0133, pindala 4662 m²) ning osa riigiteest 12135 Käina-Hüti tee (katastritunnus 36802:003:2400) ning 83 Suuremõisa-Käina-Emmaste tee (katastritunnus 36802:001:3350) liikluslahenduste kavandamiseks. Planeeritava ala suurus on ligukaudu 5,5 ha.

Planeeringu koostamise eesmärgiks on kaaluda võimalusi jagada maaüksusi, määrata kruntide hoonestusalad ja ehitusõigus, et luua Spordi tn 8 maaüksusele ja lähialale integreeritud ruumiline lahendus, mis sisaldab kardirada ja kardiraja teenindamiseks vajalikke hooneid, kaubanduskeskust, maa-aluse kütusemahutiga tanklat, mitmeid väiksemaid äripindasid, (oma)toodangu müügikohti, parklaid, määrata üldised maakasutus- ja keskkonnatingimused, anda parkimise, liikluskorralduse, juurdepääsuteede, heakorrastuse, haljastuse, tehnovõrkude põhimõtteline lahendus. Planeeringu koostamise vajadus on kaasajastada Spordi tn 8 maaüksusel ja selle lähialal kehtivaid detailplaneeringuid, et viia nad kooskõlla piirkonnas aastate jooksul kujunenud arenguvajaduste ja –ootustega. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Käina valla üldplaneeringut, kavandades lisaks ärimaad.

Planeeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsustaja on Hiiumaa Vallavolikogu (Hiiu maakond, Hiiumaa vald, Kärdla linn, Keskväljak 5a, 92413). Planeeringu koostamise menetluse korraldaja on Käina Osavalla Valitsus (Hiiumaa vald, Käina alevik, Hiiu mnt 28, 92101, tel nr 462 2882, e-post kaina@hiiumaa.ee). Planeeringu kehtestaja on Hiiumaa Vallavolikogu.

Käina Osavalla Valituses koostati keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse eelhinnang ja lähteseisukohade kohta küsiti ettepanekuid koostöö tegijatelt ja kaasatavatelt. Ettepanekute alusel täiendati lähteseisukohti.

Hiiumaa Vallavolikogu otsustas, et keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik, kuna kavandatava tegevusega tõenäoliselt ei kaasne olulist negatiivset mõju keskkonnamõju hindamise ja  keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.

Täiendavate uuringute vajadust ei ole. Kui menetluse käigus selgub, et planeeringulahenduse väljatöötamiseks ja mõjude hindamiseks on vajalik teha täiendavaid uuringuid, analüüse, ekspertiise vms, siis tuleb need teha.

Detailplaneeringu koostamise algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsustega saab tutvuda tööpäeviti Käina Osavalla Valitsuses Hiiu mnt 28, Käina alevik, Hiiumaa vald ning Hiiumaa valla veebilehel www.vald.hiiumaa.ee.

Hiiumaa Vallavolikogu 16.05.2019 otsus nr 137 "Spordi 8 ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine": http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/?o=914&o2=-1&u=-1&hdr=hp&tbs=act&at=50159&itm=162390&clr=history&pageSize=20&page=1

Täiendatud lähteseisukohadhttp://atp.amphora.ee/hiiumaavv/?o=914&o2=-1&u=-1&hdr=hp&dschex=1&sbr=all&tbs=all&dt=&sbrq=l%C3%A4hteseis&itm=161626&clr=history&pageSize=20&page=1