Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Luigeranna ja Nigula (juurdepääsutee) kinnistute detailplaneeringu algatamine

Hiiumaa Vallavolikogu 23.04.2020 otsusega nr 196 „Luigeranna ja Nigula (juurdepääsutee) kinnistute detailplaneeringu algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine." algatati Jausa külas asuvatel Luigeranna, katastritunnusega 17502:001:0318 ja Nigula (juurdepääsutee osas), katastritunnusega 17502:001:0359, kinnistutel detailplaneering. Planeeringuala suurus on ca 3,2 ha. Detailplaneeringu algatamise eesmärkideks on  hoonestusala ja ehitusõiguse määramine ühe majapidamise tarbeks, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja –rajatiste ning avalikule teele juurdepääsutee võimaliku asukoha määramine; ehitiste ehituslike tingimuste määramine; ehitiste arhitektuuriliste ja kujunduslike tingimuste määramine;  haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine; kuja määramine;  kuritegevuse riski vähendavate tingimuste määramine;  müra-, vibratsiooni-, saasteriski- ja muid keskkonnatingimusi tagavate nõuete seadmine;  servituudi seadmise vajaduse märkimine; üldplaneeringu muutmine: üldplaneeringujärgse ehituskeeluvööndi vähendamine hoonestusala ja juurdepääsutee osas. Otsusega ei algatata keskkonnamõju strateegilist hindamist. Täiendavaid uuringuid ei ole vaja teostada.

Otsus nr 196 Luigeranna ja Nigula (juurdepääsutee) kinnistute detailplaneeringu algatamine, keskkonnamõju ja strateegilise hindamise algatamata jätmine

Lisa 1 - detailplaneeringu ülesanded

Lisa 2 - eelhinnang

Lisa 3 piiride joonis

Lisa 4 - kitsenduste kaart

Lisa 5 - väljavõte üldplaneeringust