Detailplaneeringu algatamise taotlus

Detailplaneeringute algatamine

« Tagasi

Poama küla Simuna maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 01.11.2023 korraldusega nr 689 algatati Poama küla Simuna maaüksuse detailplaneeringu koostamine ja väljastati lähtetingimused. Planeeringualana mõistetakse Hiiumaa vallas Poama külas asuvat Simuna (katastritunnus 39201:002:1811, maatulundusmaa 100%, pindala 16,33 ha) maaüksust.

Detailplaneeringuga kavandatakse määrata maaüksusele ehitusõigus elamu ja abihoonete püstitamiseks, määrata arhitektuursed tingimused hoonetele, tehnorajatiste ja -võrkude väljaehitamiseks vajaminevate koridoride asukohad ja vajalikud servituutide alad.

Algatamise otsuse ja väljastatud lähtetingimustega saab tutvuda töö ajal Kõrgessaare Osavalla Valitsuses (Kõpu tee  8, Kõrgessaare) ja Hiiumaa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=290356