Detailplaneeringute eksiiside avalikustamine

« Tagasi

Kaupluse ja Hansupoe kinnistute detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste avaldamine

Emmaste Osavalla Valitsus teatab, et Jausa külas asuvate Kaupluse ja Hansupoe kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalikustamise käigus, mis toimus 20.04.-22.05.2023, esitas Keskkonnaamet järgmise tähelepaneku: kinnistul asuv puurkaev ei ole kantud puurkaevude registrisse. Registrisse kandmiseks on vajalik tellida projekt puurkaevu rekonstrueerimiseks hüdrogeoloogiliste tööde tegemiseks litsentsi omavalt isikult ja lasta kaev üle vaadata. Projekt tuleb esitada Keskkonnaametile kooskõlastamiseks ja seejärel saab puurkaevu registrisse kanda.

Avalikul arutelul, mis toimus 23.05.2023, planeeringule ettepanekuid ega märkusi ei esitatud.