Detailplaneeringute eksiiside avalikustamine

« Tagasi

Sadama tn 4 detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Kärdla linna Sadama tn 4 maaüksuse (37101:004:0070) detailplaneering algatati Hiiumaa Vallavolikogu 15.10.2020 otsusega nr 220. Planeeringu eskiisi avalik väljapanek toimub 10.01-10.02.2022. Planeeringulahendusega on võimalik tutvuda Kärdla vallamajas (Keskväljak 5a, Kärdla) ja Hiiumaa Vallavalitsuse avalikus dokumendiregistris https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=220243.

Planeeringuala näol on tegemist 2741 m2 suuruse 100% ärimaa sihtotstarbega maaüksusega. Planeeringu eesmärk on maaüksuse jagamine ning sihtotstarvete, ehitusõiguse ja hoonestusala määramine. Planeeringulahendusega nähakse ette üks 100% elamumaa sihtotstarbega krunt suurusega 1680 m2 ning üks 50% elamumaa ja 50% ärimaa sihtotstarbega krunt suurusega 1060 m2. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Kärdla linna üldplaneeringut ette nähtud juhtotstarbe osas – ärimaa soovitakse osaliselt muuta elamumaaks. Samuti tehakse ettepanek tekitada üldplaneeringus lubatust väiksem elamumaa krunt – üldplaneeringus on minimaalseks elamumaa krundi suuruseks 1500 m2.

Kirjalikud arvamused eskiislahenduse kohta esitada hiljemalt 10.02.2021 aadressil kardla@hiiumaa.ee.