Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Kõlunõmme külas Tikka-Villemi ja Tikka-Mati kinnistute detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavolikogu 16.09.2021 otsusega nr 272 kehtestati Hiiumaa vallas Kõlunõmme külas asuvate Tikka-Villemi ja Tikka-Mati kinnistute detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 18-08). Detailplaneeringuga muudetakse Pühalepa valla Suursadama-Kärdla piirkonna üldplaneeringut, muutes planeeringualal määratud metsamajandusmaa kavandatud elamukruntide osas elamumaaks ning vähendades Tikka-Mati katastriüksusel (63901:001:0109) ranna ehituskeeluvööndit kavandatud hoonestusala ja tee ulatuses (ca 2075 m²). Detailplaneeringuga kavandatakse moodustada Tikka-Villemi (63901:001:0107) ja Tikka-Mati (63901:001:0109) kinnistutest viis elamukrunti ligikaudse suurusega 1,11-1,29 ha ja  üks ligikaudu 2,25 ha suurune maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksus. Igale elamukrundile määratakse hoonestusala ning määratakse ehitusõigus elamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks maksimaalseehitisealuse pinnaga 400 m². Otsusega saab tutvuda aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=214233