Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Mangu küla Kalda ja Vesa maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 20.07.2022 korraldusega nr 457 kehtestati Mangu küla Kalda ja Vesa maaüksuste (katastritunnustega 9201:004:0320 ja 39201:004:0370) detailplaneering (Dagopen Arhitektuuribüroo töö nr 21-32).

Planeeringu esialgne algatamise järgne eesmärk oli Kalda maaüksuse kruntimine kaheks ärimaa krundiks ning koos Vesa maaüksusega neile ehitusõiguse määramine. Seoses olukorra muutusega on Kalda maaüksuse omaniku soov Kalda maaüksusest jagatavatele kahele krundile määrata elamumaa sihtotstarve. Lisaks maaüksuse kruntimisele määratakse kõikidele kruntidele ehitusõigused, hoonestusalad ja põhilised arhitektuursed tingimused. Lahendatakse liikluse ja parkimiskorraldus ning määratakse uute tehnovõrkude väljaehitamiseks vajaminevad koridorid.

Kehtestamise korralduse ja planeeringuga on võimalik tutvuda Kõrgessaare Osavalla Vallavalitsuses (Kõpu tee 8, Kõrgessaare) ja valla kodulehel.