Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Palukülas Metsumbaia kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.03.2022 korraldusega nr 140 kehtestati Hiiumaa vallas Palukülas asuva Metsumbaia kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 21-12). Koostatud detailplaneeringuga on kavandatud Metsumbaia katastriüksuse (katastritunnus 63901:001:0551) sihtotstarbeks elamumaa, krundile ehitusõiguse ja hoonestusala määramise kuni 4 hoone (1 üksikelamu ja 3 abihoonet) püstitamiseks maksimaalse ehitisealuse pinnaga 500 m² koos olulisemate arhitektuurinõuetega ja tehnovõrkude lahendusega. Kavandatud ruumilised muudatused on kooskõlas Pühalepa Vallavolikogu 27.04.2010 otsusega nr 60 kehtestatud Pühalepa valla keskosa üldplaneeringuga. Korraldusega saab tutvuda aadressil  http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=227190