Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Puliste küla Simuna kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 06.04.2022 korraldusega nr 195 kehtestati Hiiumaa vallas Puliste külas asuva Simuna kinnistu detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 21-29). Koostatud detailplaneeringuga on kavandatud Simuna katastriüksuse (katastritunnus 63901:003:0150, üldpind 7,34 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) jagamise üheks ca 1,44 ha suuruseks üksikelamu maa krundiks ja üheks ca 5,89 ha suuruseks ehitusõiguseta looduslikuks maaks/põllumajandusmaaks, elamukrundile ehitusõiguse ja hoonestusala määramise ühe hoone püstitamiseks maksimaalse ehitisealuse pinnaga 400 m² koos olulisemate arhitektuurinõuete ja tehnovõrkude lahendustega. Kavandatud ruumilised muudatused on kooskõlas Pühalepa Vallavolikogu 07.05.2002 määrusega nr 40 kehtestatud Pühalepa valla osa Hellamaa-Värssu-Puliste piirkonna üldplaneeringuga. Korraldusega saab tutvuda aadressil http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=229634