Detailplaneeringute kehtestamine

« Tagasi

Vahtrepa külas Mare õu kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.03.2022 korraldusega nr 139 kehtestati Hiiumaa vallas Vahtrepa külas asuva Mare õu kinnistu detailplaneering (Nasa OÜ töö). Koostatud detailplaneeringuga on kavandatud Mare õu katastriüksuse (katastritunnus 63902:001:1550) jagamise kolmeks 0,67 ha suuruseks üksikelamu maa krundiks, igale elamukrundile ehitusõiguse ja hoonestusala määramise kuni 5 hoone püstitamiseks maksimaalse ehitisealuse pinnaga 500 m² koos olulisemate arhitektuurinõuetega ja tehnovõrkude lahendusega. Kavandatud ruumilised muudatused on kooskõlas Pühalepa Vallavolikogu 20.12.2005 otsusega nr 33 kehtestatud Pühalepa valla osa Hagaste-Heltermaa piirkonna üldplaneeringuga. Korraldusega saab tutvuda aadressil  http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=227189