Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine

« Tagasi

Rahu tn 2 ja sellega kirdest külgneva maa-ala detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine

Hiiumaa Vallavolikogu 22. augusti 2019 otsusega nr 147 tunnistati osaliselt kehtetuks Rahu tn 2 ja sellega kirdest külgneva maa-ala detailplaneering Rahu tn 2b kinnistu osas. Ülejäänud osas jääb planeering kehtima.

Planeeringu eesmärk oli maaüksuse piiride ja ehitusõiguse määramine, haljastuse ja heakorrastuse ning tehnovõrkude lahendamine, sealhulgas maakütte rajamine Rahu tn 2b kinnistule. Rajatud maaküte ei ole end majanduslikult õigustanud, mistõttu SA Hiiumaa Haigla soovib minna üle uuele küttelahendusele ning rajada Rahu tn 2b kinnistule haigla teenindamiseks vajaliku rajatise. Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamisega ei kaasne eeldatavalt majanduslikke, sotsiaalseid ega kultuurilisi mõjusid ega olulist mõju looduskeskkonnale. 

Kehtetuks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda vallamajas ja internetis aadressil: http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=168017.