Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Hausma küla Piloodi katastriüksuse detailplaneeringu vastu võtmine

Hiiumaa vallavalitsuse 7. märtsi 2018 korraldusega nr 155 võeti vastu Hiiumaa valla Hausma küla Piloodi katastriüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 17-45). Planeeringuala suurus on ca 4,9 ha.

Planeeringuga kavandatakse Piloodi katastriüksuse (63901:001:0194) jagamine neljaks elamukrundiks, määratakse ehitusõigus igale krundile elamu ja kuni 2 abihoone rajamiseks. Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 2. aprillist kuni 16. aprillini 2018 tööpäevadel tööajal Pühalepa osavallavalitsuses aadressiga Vallamaja,Tempa küla Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel: Hausma küla Piloodi katastriüksuse detailplaneering.