Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Hiiessaare külas asuva Sassi kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Hiiumaa Vallavolikogu 18.05.2023 otsusega nr 126 võeti vastu Hiiumaa valla Hiiessaare külas asuva  Sassi kinnistu detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP21-01).  Planeeringuala suurus on 5,09 ha. Planeering näeb ette katastriüksuse jagamise kaheks elamukrundiks suurustega 3,67 ha ja 1,41 ha ning mõlemale krundile hoonestusala määramise kuni 3 hoone (1 üksikelamu ja 2 kõrvalhoonet) püstitamiseks maksimaalse ehitisealuse pinnaga 200 m² ja 300 m² koos olulisemate arhitektuurinõuetega ja tehnovõrkude lahendusega. Detailplaneeringuga on tehtud ettepanek muuta osaliselt Pühalepa valla osa Suuresadama-Kärdla piirkonna üldplaneeringut muutes osaliselt ehituskeeluvööndi piiri vastavalt põhiplaani joonisele. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 09 juunist kuni 10.juulini 2023 tööpäevadel tööajal Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=267261

Avaliku väljapaneku ajal on kõigil huvitatutel võimalik planeeringulahendusega tutvuda ning vallavalitsusele kirjalikult sisulisi ettepanekuid ja arvamusi esitada.

Täiendav info Mai Julge, mai.julge@hiiumaa.ee, tel 463 6845