Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Kibuspuu maaüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

Kibuspuu maaüksuse detailplaneeringu koostamise lähteseisukohtade ja eskiislahenduse avalik väljapanek toimub alates 18. märtsist kuni 17. aprillini 2019 Hiiumaa valla veebilehel ja tööajal Käina Osavalla Valitsuses (Hiiu mnt 28, Käina). Avalik arutelu toimub 22. aprillil 2019 algusega kell 16.00 Käina Osavalla Valitsuses.

Hiiumaa vallas Orjaku külas asuva Kibuspuu maaüksuse (katastritunnus 36802:003:1050, pindala 4,20 ha) detailplaneering on algatatud Hiiumaa Vallavolikogu 21.06.2018 otsusega nr 72. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kaaluda võimalusi jagada Kibuspuu maaüksus kuni neljaks maaüksuseks, neist üks maatulundusmaa ja kuni kolm elamumaa krunti, igale krundile määrata ehitusõigus ühele elamule ja kahele abihoonele (sealhulgas olemasoleva hoonestusega krunt) ning määrata kruntide kasutamise tingimused. Detailplaneeringuga taotletakse ehituskeeluvööndi vähendamist.

Ettepanekud palume saata aadressil Hiiu mnt 28, Käina alevik, Hiiu maakond 92101 või e-posti aadressil kaina@hiiumaa.ee

Täiendav info tel nr 462 2882.

Kibuspuu maaüksuse detailplaneeringu eskiis

Kibuspuu detailplaneeringu eskiisi seletuskiri