Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Kitsa küla Kröönuki kinnistu detailplaneeringu vastu võtmine

Hiiumaa vallavolikogu võttis 19.04.2018 otsusega nr 48 „Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine" vastu Kitsa küla Kröönuki kinnistu (17501:002:1200) detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 8,6 ha.

Detailplaneeringu eesmärkideks on: kinnistu jagamine, sihtotstarbe muutmine, hoonestusala määramine ja ehitusõiguse seadmine, infrastruktuuri määratlemine, servituudi asukoha määramine, üldplaneeringu muutmine: üldplaneeringujärgse ehituskeeluvööndi vähendamine.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18. maist – 18. juunin 2018 Emmaste osavalla valitsuses, asukohaga Vallamaja, Emmaste küla, Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel: Kitsa küla Kröönuki kinnistu detailplaneering.

Kröönuki detailplaneeringu dokumendid