Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Kõlunõmme küla Tikka-Villemi ja Tikka-Mati kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse väljapanek

Hiiumaa vallas Kõlunõmme külas asuvate Tikka-Villemi ja Tikka-Mati kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse väljapanek toimub alates 6. aprillist kuni 7. maini 2018 Pühalepa osavallavalitsuses aadressiga Vallamaja, Tempa küla, Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel: Kõlunõmme küla Tikka-Villemi ja Tikka-Mati kinnistute detailplaneeringu eskiislahendus ja Kõlunõmme küla Tikka-Villemi ja Tikka-Mati kinnistute detailplaneeringu eskiisplaan.

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 9. mail 2018 kell 16 Pühalepa osavallavalitsuses. Planeering on algatatud Pühalepa vallavolikogu 27. juuni 2017 otsusega nr 24. Planeeritav ala u16,52 ha. Planeeringu eesmärgiks on Pühalepa valla Suursadama-Kärdla piirkonna üldplaneeringu muutmine muutes planeeringualal metsamajandusmaa väikeelamute maaks vähendada ranna ehituskeeluvööndit, detailplaneeringualal 7 elamukrunti ja 2 maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksus e moodustamine, ehitustingimuste määramine, liikluse ja parkimiskorralduse lahendamine ning tehnovõrkude väljaehitamiseks vajaminevate koridoride määramine.

Täiendav info: Mai Julge mai.julge@hiiumaa.ee, tel 463 6845