Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Kukka külas Sõeru ja Liiva kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse väljapanek

Hiiumaa Vallavalitsuse 15.08.2018 korraldusega nr 610 kuulutati välja Kukka küla Sõeru ja Liiva kinnistute detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek. Planeeringuala suurus on ca 5,7 ha. Planeeringuga eraldatakse Sõeru katastriüksusest (63901:001:1320) ca 1,5 ha suurune krunt, millele määratakse hoonestusala, mis täpsustab olemasoleva õueala piire, ja ehitusõigus elamu ja kuni 7 abihoone rajamiseks. Detailplaneeringuga muudetakse Pühalepa valla Suursadama-Kärdla piirkonna üldplaneeringut,  muutes kavandatud kaitsehaljastuse ning puhke- ja virgestusmaa 80% elamumaaks ja 20% tootmismaaks (väikesadama ala).   Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 10.septembrist kuni 09.oktoobrini 2018  tööpäevadel tööajal Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel  /documents/17721527/20588015/S6eru_Kukka-DP-eskiis3.pdf/0758f6ff-9ef6-4e7d-867b-a95cfd7e88a4 ja /documents/17721527/20588015/Soeru_Kukka-DP-Seletus-eskiis3.pdf/ef96a0de-756d-4b6d-8526-a0942b763460Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 18.oktoobril 2018 kell 16.00 Pühalepa Osavalla Valitsuses.

Täiendav info Mai Julge mai.julge@hiiumaa.ee tel 463 6845