Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Küüramäe, Lageda ja Sammalkivi detailplaneeringu lähteseisukohade ja eskiislahenduse väljapanek ja avalik arutelu

Hiiumaa vallas Kassari külas asuvate Küüramäe (36802:003:0164), Lageda (36802:003:0157) ja Sammalkivi (36802:003:2000) maaüksuste detailplaneeringu lähteseisukohade ja eskiislahenduse väljapanek toimub alates 28. veebruarist kuni 8. märtsini 2018 Käina osavallavalitsuses aadressil Hiiu mnt 28, Käina alevik, Hiiumaa vald ja avalik arutelu 9. märtsil 2018 algusega kell 16 Käina osavallavalitsuses aadressil Hiiu mnt 28, Käina alevik, Hiiumaa vald. Planeering on algatatud Käina Vallavolikogu 27.02.2008 otsusega nr 139. Planeeritav ala 19,91 ha. Planeeringu eesmärgiks on üldplaneeringu täpsustamine ranna ehituskeeluvööndi osas, kinnistute ehitusõiguse ja tingimuste määramine ja sihtotstarbe muutmine osaliselt elamumaaks.

Lisainfo Käina osavalla maaspetsialisti Anita Ainelo telefonil: 462 2882.

 

Lähteseisukohad

Eskiislahendus