Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Valgu küla Lauda ja Pulli katastriüksuste detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 10.04.2019 korraldusega nr 236 võeti vastu Valgu külas asuvate Lauda, katastritunnusega 17502:001:0680 ja Pulli, katastritunnusega 17502:001:0498, katastriüksuste detailplaneering. Planeeringuala suurus on ca 1,6 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on: Lauda katastriüksuse jagamine, mille tulemusena moodustatakse elamukrunt ühe majapidamise tarbeks ja muudetakse sihtotstarve elamumaaks, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, infrastruktuuri määratlemine, servituudi asukoha määramine.

Planeeringulahendus on kooskõlastatud vajalike ametiasutustega ning vastab Emmaste valla üldplaneeringule. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 13. – 27.05.2019, mil kõigil huvitatud isikutel on võimalik planeeringulahendusega tutvuda ning vallavalitsusele kirjalikult sisulisi ettepanekuid ja arvamusi esitada.

Planeeringulahendusega saab tutvuda Emmaste Osavalla Valitsuses kohapeal (Vallamaja, Emmaste küla, Hiiumaa vald) või internetis aadressil https://server.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx

Lauda ja Pulli detailplaneering