Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Maasi detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsuse 09.01.2019 korraldusega nr 8 „Maasi detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku korraldamine" otsustati korraldada Härma külas asuva Maasi katastriüksuse (17501:002:0321) detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek

05. veebruarist - 5. märtsini 2019 Emmaste Osavalla Valitsuses, aadressil Vallamaja, Emmaste küla, Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel www.vald.hiiumaa.ee

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 15.03.2019 kell 10.00 Emmaste Osavalla Valitsuses.

Planeering on algatatud Hiiumaa Vallavolikogu 15.11.2018 otsusega nr 100 „Detailplaneeringu koostamise algatamine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine.". Planeeringuala suurus on ca 6,9 ha. Detailplaneeringu algatamise eesmärkideks on: kinnistu jagamine, sihtotstarbe muutmine, hoonestusalade ja ehitusõiguse määramine, infrastruktuuri määratlemine, servituudi asukoha määramine. Detailplaneeringuga muudetakse üldplaneeringut ehituskeeluvööndi vähendamise osas.

Täiendav info: maa- ja ehitusspetsialist Pilvi Post, pilvi.post@hiiumaa.ee, tel 462 2445

Detailplaneeringu eskiis

Eskiislahendus 

Kooskõlastamata jätmine; Päästeamet

Kooskõlastus; Terviseamet