Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Manni detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavalitsus võttis 09.01.2019 korraldusega nr 9 „Manni detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine." vastu Emmaste külas asuval Manni katastriüksusel (17501:004:0189) detailplaneeringu (OÜ Visahing Designer Agency töö nr 1082018). Planeeringuala suurus on 1,1 ha. Detailplaneeringu algatamise eesmärkideks on: sihtotstarbe muutmine 100% elamumaaks, hoonestusala ja ehitusõiguse määramine, infrastruktuuri määratlemine, servituudi asukoha määramine. Detailplaneeringuga ei muudeta üldplaneeringut.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 5. – 19. veebruarini 2019 tööajal Emmaste Osavalla Valitsuses aadressil Hiiumaa vald Emmaste küla Vallamaja ja Hiiumaa valla veebilehel www.vald.hiiumaa.ee

Manni kinnistu detailplaneering