Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Orjaku küla Ristiku maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 16.02.2023 otsusega nr 99 võeti vastu Orjaku küla Ristiku maaüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 22-25). Planeeringuala hõlmab Orjaku küla Ristiku maaüksust (katastriüksuse 20501:001:1458, pindala 2,15 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%).  Detailplaneeringu eesmärk on määrata Ristiku maaüksusele hoonestusala ja ehitusõigus üksikelamu ja abihoonete püstitamiseks. Samuti määratakse tehnovõrkude ja rajatiste paiknemine, liikluskorraldus, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted, hoonete arhitektuurinõuded, servituutide ja kitsenduste vajadus.

Ristiku maaüksuse detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta osaliselt Käina valla osa, Kassari saare üldplaneeringut, vähendades ranna ehituskeeluvööndi ulatust Ristiku maaüksusel.

Ristiku maaüksuse detailplaneeringu avaliku väljapanek toimub tööpäevadel tööajal ajavahemikul 13 märts kuni 14 aprill 2023.a. Käina Osavalla Valitsuses (aadressil Hiiu mnt 28, Käina alevik, Hiiumaa vald) ja Hiiumaa valla veebilehel http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/?o=914&o2=179444&u=null&hdr=hp&f=205888&tbs=all&dt=&itm=256884&clr=history&pageSize=20&page=1

Avaliku väljapaneku ajal on kõigil huvitatutel võimalik planeeringulahendusega tutvuda ning vallavalitsusele kirjalikult sisulisi ettepanekuid ja arvamusi esitada

Täiendav info Merilin Kaevandes, 462 2882, merilin.kaevandes@hiiumaa.ee