Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

PIKARANNA KATASTRIÜKSUSE DETAILPLANEERINGU VASTUVÕTMINE ja AVALIKU VÄLJAPANEKU KORRALDAMINE

Hiiumaa Vallavolikogu 18.06.2020 otsusega nr 206 „Pikaranna detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine." võeti vastu detailplaneering Õngu külas asuval Pikaranna, katastritunnusega 17501:001:0178, katastriüksusel. Planeeringuala suurus on ca 13 ha ehk hõlmab kogu kinnistut. Detailplaneeringu algatamise eesmärkideks on sihtotstarbe muutmine: 5% ärimaa (majutusehitiste maa), 95% maatulundusmaa; hoonestusala ja ehitusõiguse määramine majutus- ja teenindushoone ning sellega seotud abihoonete tarbeks, infrastruktuuri määratlemine, üldplaneeringu muutmine: üldplaneeringujärgse ehituskeeluvööndi vähendamine. Otsusega ei algatatud keskkonnamõju strateegilist hindamist. Täiendavaid uuringuid ei ole vaja teostada.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub tööajal 17.07.-17.08.2020 Emmaste Osavalla Valitsuses aadressil Hiiumaa vald Emmaste küla Vallamaja ja Hiiumaa valla veebilehel www.vald.hiiumaa.ee, mil kõigil huvitatud isikutel on võimalik planeeringulahendusega tutvuda ning vallavalitsusele kirjalikult sisulisi ettepanekuid ja arvamusi esitada.

Pikaranna detailplaneering