Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Põllu tänava äärse jätkuvalt riigi omandis oleva maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 110 võeti vastu Kärdla linna Põllu tänava äärse jätkuvalt riigi omandis oleva maa-ala detailplaneering (DAGOpen Arhitektuuribüroo töö nr 18-45).

Detailplaneeringuga moodustatakse kolm krunti: positsioon 1 -  11240 m² puhke- ja spordirajatise maa, PS 100%, positsioon 2 – 14325 m² kultuuri- ja spordiasutuse maa, ÜK 100%, positsioon 3 - 1788 m² tee ja tänava maa-ala, LT 100%.   Kahele krundile määratakse ehitusõigus kuni nelja hoone püstitamiseks ehitisealuse pindalaga kokku kuni 6400 m2. Kavandatud ruumiliste muudatustega tehakse ettepanek muuta Kärdla Linnavolikogu 21.06.2012 määrusega nr 35 kehtestatud Kärdla linna üldplaneeringut. Detailplaneeringuga muudetakse käsitletava ala juhtfunktsiooni, tõstetakse ehitiste suurim lubatud kõrgus maapinnast 16 meetrini ning lubatakse positsioonil 1 välispordiväljakut piirata võrkaiaga, mille maksimaalne kõrgus tänava ääres on 7 m.  

Planeeringulahendus on kooskõlastatud vajalike ametiasutustega. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 14.01.2019 – 12.02.2019, mil kõigil huvitatutel on võimalik planeeringulahendusega tutvuda ning vallavalitsusele kirjalikult sisulisi ettepanekuid ja arvamusi esitada. Avalik arutelu toimub 26.02.2019 kell 16.00 Hiiumaa Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla 92413).

 

Planeeringulahendusega saab tutvuda vallavalitsuses kohapeal (Keskväljak 5a, Kärdla) või internetis aadressil: https://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=150469.