Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Sääre küla Tooma katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse väljapanek

Hiiumaa vallas Sääre külas asuva Tooma (63901:001:0401) katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahenduse väljapanek toimub alates 2. aprillist kuni 1. maini 2018 Pühalepa osavallavalitsuses aadressiga Vallamaja, Tempa küla, Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel: Sääre küla Tooma katastriüksuse detailplaneeringu eskiislahendus.

Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 3. mail 2018 kell 16 Pühalepa osavallavalitsuses. Planeering on algatatud Pühalepa vallavolikogu 27. juuni 2017 otsusega nr 25. Planeeritav ala u 16,9 ha. Planeeringu eesmärgiks on Pühalepa valla Kuri-Tähva-Sääre piirkonna üldplaneeringu muutmine muutes kaitsehaljastuse maa väikeelamute maaks, Tooma katastriüksustest ühe elamukrundi (ca 2,0 ha) eraldamine, ehitustingimuste määramine, liikluse ja parkimiskorralduse lahendamine ning tehnovõrkude väljaehitamiseks vajaminevate koridoride määramine.

Täiendav info: Mai Julge mai.julge@hiiumaa.ee tel 463 6845