Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Salinõmme küla Lepametsa katastriüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine

Hiiumaa Vallavolikogu 15.11.2018 otsusega nr 93 võeti vastu Hiiumaa valla Salinõmme küla Lepametsa  katastriüksuse detailplaneering (AA Arhitektid OÜ töö nr DP17-03).  Planeeringuala suurus on ca 10,8 ha. Planeeringuga eraldatakse Lepametsa katastriüksusest (63902:001:1541)  ca 0,93 ha suurune elamukrunt ja määratakse sellele ehitusõigus elamu ja kuni 2 abihoone rajamiseks. Detailplaneeringuga muudetakse Pühalepa valla Heltermaa-Sarve-Salinõmme piirkonna osaüldplaneeringut,  vähendades ranna ehituskeeluvööndit kavandataval ehituskrundil ligikaudu 852 m² suurusel alal. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 14.detsembrist 2018 kuni 14.jaanuarini 2019  tööpäevadel tööajal Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja aadressil /documents/17721527/21749821/DP17-03_Lepametsa_Detailiplaneering_09082018.pdf/52dddba9-81cb-49e2-aa69-55b5269e7d13
Täiendav info Mai Julge mai.julge@hiiumaa.ee tel 463 6845