Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Samaaria maaüksuse detailplaneeringu vastu võtmine

Hiiumaa Vallavalitsuse 27. juuni 2018 korraldusega nr 493 võeti vastu Hiiumaa vallas Putkaste külas asuva Samaaria maaüksuse (katastritunnus 36803:001:1060, pindala 7376 m²) detailplaneering.

Planeeringuga kavandatakse Samaaria eakate kodu laiendamist. Samaaria maaüksus asub Käina valla üldplaneeringu kohaselt detailplaneeringu koostamise kohustusega kompaktse asustusega alale reserveeritud üldkasutataval alal. Planeeringuga on kavandatud krundile vähemalt 80% hoolekandeasutuse maa ning kuni 15% väikeettevõtluse hoone ja –tootmise hoone maa ja 5% majutushoone maa. Maakasutuse põhijuhtotstarbeks on kavandatud üldkasutatav ala ja tegemist ei ole üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatusliku muutmisega. Arvestades muinsuskaitse eritingimusi on kavandatud olemasoleva keskusehoone ja abihoone rekonstrueerimine ning juureehitus, kelder, muinsuskaitsevööndis olevate väiksemate abihoonete likvideerimine. Planeeritud ehitisealune pind maksimaalselt 2500 m2.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub tööajal 23. juulist 06. augustini 2018 Käina Osavalla Valitsuses aadressil Hiiu mnt 28, Käina alevik, Hiiumaa vald ja Hiiumaa valla veebilehel ning detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 08. augustil 2018 algusega kell 16.00 Käina Osavalla Valitsuses aadressil Hiiu mnt 28, Käina alevik, Hiiumaa vald. Kõigil huvitatutel on planeeringu väljapaneku ajal võimalik tutvuda planeeringulahenduse ja -dokumentidega ning esitada kirjalikult ettepanekuid ja arvamusi Käina Osavalla Valitsusele aadressil Hiiu mnt 28, Käina alevik 92101 või kaina@hiiumaa.ee.  Info tel nr 462 2882.

Samaaria maaüksuse detailplaneering