Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Taguküla Otsa maaüksuse detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Hiiumaa Vallavolikogu 15.07.2023 otsusega nr 137 võeti vastu Taguküla Otsa maaüksuse detailplaneering (DAGOpen OÜ töö nr 21-46).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on hoonestusala ja ehitusõiguse määramine Otsa maaüksusele elamu ja abihoonete püstitamiseks, teede ning liikluskorralduse põhimõtete planeerimine, tehnovõrkude ja -rajatiste paigutuse määramine, servituutide ja kitsenduste vajaduse määramine, arhitektuursete tingimuste määramine hoonetele ning ranna ehituskeeluvööndi vähendamine.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Käina Vallavolikogu 27.03.2003 määrusega nr 32 kehtestatud Käina valla osa, Kassari saare üldplaneeringut, muutes osaliselt ranna ehituskeeluvööndi ulatust Otsa maaüksusel.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 6 juuli – 4 august 2023 Käina Osavalla Valitsuses, aadressil Hiiu mnt 28 Käina alevik ja Hiiumaa valla veebilehel.

Avaliku väljapaneku ajal on kõigil huvitatutel võimalik planeeringulahendusega tutvuda ning vallavalitsusele kirjalikult sisulisi ettepanekuid ja arvamusi esitada.

Taguküla Otsa maaüksuse detailplaneering