Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Väike-Kaibaldi maaüksuse detailplaneeringu vastu võtmine

Hiiumaa Vallavalitsuse 07.09.2018 korraldusega nr 662 võeti vastu Lauka küla Väike-Kaibaldi maaüksuse (katastritunnus: 39201:004:2732) detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta olemasoleva 3,6 ha suuruse maaüksuse maatulundusmaa sihtotstarve elamumaaks. Krundile võib püstitada kuni 4 hoonet ehitisealuse pinnaga kuni 600 m2. Planeeringulahendus on kooskõlastatud vajalike ametiasutustega ning vastab Kõrgessaare valla üldplaneeringule. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 08.10.2018– 22.10.2018, mil kõigil huvitatutel on võimalik planeeringulahendusega tutvuda ning vallavalitsusele kirjalikult sisulisi ettepanekuid ja arvamusi esitada.

 

Planeeringulahendusega saab tutvuda vallavalitsuses kohapeal (Keskväljak 5a, Kärdla) või internetis aadressil: http://atp.amphora.ee/hiiumaavv/index.aspx?itm=144433.