Detailplaneeringute vastu võtmine ja avaldamine

« Tagasi

Viilupi küla Meremäe kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek

Hiiumaa Vallavalitsuse 20.02.2019 korraldusega nr 113 kuulutati välja Viilupi küla Meremäe  kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek. Planeeringuala suurus on ca 7,5 ha. Planeeringuga eraldatakse Meremäe (63901:001:1358) ja Kalda (63902:001:0139) katastriüksustest üks ca 1,37 ha suurune elamukrunt, millele määratakse hoonestusala ja ehitusõigus elamu ja kuni 3 abihoone rajamiseks. Detailplaneeringuga muudetakse Pühalepa valla keskosa üldplaneeringut,  muutes kavandatud põllumajandusmaa osaliselt elamumaaks.   Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15.märtsist kuni 15.aprillini 2019  tööpäevadel tööajal Pühalepa Osavalla Valitsuses aadressiga Vallamaja Tempa küla Hiiumaa vald ja aadressil /documents/17721527/20249928/Meremae_DP-Viilupi_20190128.pdf/61f4f235-1dcb-4c32-ad98-b058944063b4 Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 18.aprillil 2019 kell 16.00 Pühalepa Osavalla Valitsuses.

Täiendav info Mai Julge mai.julge@hiiumaa.ee tel 463 6845