« Tagasi

Jäätmekava seab fookusessse teadlikkuse kasvatamise

Vallavolikogu võttis detsembrikuu istungil vastu Hiiumaa valla jäätmekava aastateks 2021–2026. Selle eesmärgiks on vähendada nii kodumajapidamistes kui ettevõtetes tekkivate segaolmejäätmete hulka ja suurendada liigiti kogutud olmejäätmete osakaalu. 

Jäätmekava seab fookusesse jäätmetekitajate ehk inimeste ja asutuste teadlikkuse kasvatamise. See on kava koostajate hinnangul üks olulisemaid faktoreid jäätmetekke vähendamiseks. Tähtis on harida inimesi edasi ka jäätmete liigiti kogumise vajalikkuse ja jäätmete ohtlikkuse teemal. Hästi on käima läinud bio- ja pakendijäätmete eraldi kogumine ja ära andmine – sellega liituma on oodatud uusi inimesi ja ühistuid.  

Jäätmekava näeb ette ka järelevalve, et kõik oleks korraldatud jäätmeveoga liitunud ja et jäätmete liigiti kogumist kontrollida. 

Jäätmekava laiem eesmärk on jäätmete keskkonnamõju vähendamine: jäätmetekke vähendamine, liigiti kogumise, ringlussevõtu ja taaskasutuse edendamine, jäätmetest tuleva keskkonnariski vähendamine ja seire ning järelevalve tõhustamine. 

Hiiumaa valla jäätmekava analüüsib valla jäätmehoolduse hetkeolukorda ning kirjeldab jäätmehoolduse eesmärke, arendamist, kavandamist ja korraldamist. Jäätmekava koostaja OÜ Maves võttis arvesse kehtivas riigi jäätmekavas, jäätmeseaduses ning muudes jäätmekäitlust käsitlevates õigusaktides sätetatut. Kavas on arvesse võetud üldisi keskkonnaalaseid põhimõtteid ning Hiiumaa valla arenguplaane. 

Tutvu uue jäätmekavaga Riigi Teatajas.