Keskkonnaloa taotlemine ettevõtetele

 

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 47 lõike 4 alusel teavitab vallavalitsus avalikkust valla territooriumil menetluses olevatest keskkonnalubadest:

« Tagasi

Aktsiaselts TALLINNA SADAM keskkonnaloa nr KL-518528 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet on menetlusse võtnud aktsiaseltsi TALLINNA SADAM (registrikood 10137319, aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Sadama tn 25, 15051, edaspidi
loa taotleja) 06.02.2023 esitatud ja 16.02.2023 täiendatud keskkonnaloa nr KL-518528 (edaspidi keskkonnaluba) muutmise taotluse nr T-KL/1016831-2.

Keskkonnaluba on antud loa taotlejale Keskkonnaameti 03.02.2023 korraldusega nr DM-123591-2 „Hiiumadala liivakarjääri keskkonnaloa nr KL-518528 väljastamine" maavara
kaevandamiseks territoriaalmeres Kõpu poolsaare tipust ca 12 km põhja pool asuvas Hiiumadala liivakarjääris (mäeeraldise pindala 477,46 ha) kehtivusega 30 aastat. Ehitusliiva
kaevandatav kogus on 3710 tuh m3 ja täiteliiva kaevandatav kogus on 2463 tuh m3. Kaevandatud maavara kasutatakse sadama rajatiste ehitusel täitematerjalina. Keskkonnaluba
kehtib 03.02.2023 – 03.02.2053. Keskkonnaloa andmise aluseks oli Keskkonnaministeeriumi 09.11.2016 käskkiri nr 1107 „Maavara kaevandamise loa KMIN-138 andmine aktsiaseltsile
TALLINNA SADAM Hiiumadala liivakarjääri mäeeraldisel". Eelnimetatud Keskkonnaameti korralduses on toodud, et kaevandamise alustamiseks on vaja
lisaks taotleda vee erikasutuse keskkonnaluba, st keskkonnaloale nr KL-518528 on vaja juurde lisada vee erikasutuse osa.

Valminud on ka aktsiaselts TALLINNA SADAM  keskkonnaloa nr KL-518528 muutmise ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse ja keskkonnaloa ning eelhinnangu eelnõud.

Nõuetekohase taotluse ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS menetluse nr M-123638 all,
taotlus nr T-KL/1016831-2.