« Tagasi

Tilga looduskaitseala moodustamine

Keskkonnaministri 18. märtsi 2020. a käskkirjaga nr 1-2/20/129 on algatatud Tilga maastikukaitseala ja Prassi hoiuala baasil Tilga looduskaitseala moodustamise menetlus, mida korraldab Keskkonnaamet.

 

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardiga saab tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Kärdla kontoris (Kõrgessaare mnt 18; eelregistreerumisega Andres Milleri juures) ning Hiiumaa Vallavalitsuses (Keskväljak 5a, Kärdla) ajavahemikus 29.06–20.07.2020. a. Materjalidega saab tutvuda ka Keskkonnaameti veebilehel www.keskkonnaamet.ee.

 

Ühtlasi teeme looduskaitseseaduse § 9 lõike 4 punkti 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku koosolekuta. Vastava ettepanekuta avalikku koosolekut aruteluks ei korraldata.

 

Kutsume üles aktiivselt osalema avalikustatava kaitse-eeskirja menetluses ja esitama põhjendatud parandusettepanekuid. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja teiste huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

 

Parandusettepanekud ja vastuväited Tilga looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või Kõrgessaare mnt 18, 92412 Kärdla) hiljemalt 20.07.2020. a.

 

Kui nimetatud tähtajaks ei ole kaitse-eeskirja eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu 2020. a sügisel ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2021. a kevadel.

 

Lisainfo: Andres Miller, 503 6455, andres.miller@keskkonnaamet.ee